19.08.2021
Ogólne warunki umowy

Taxon Księgowość

§ 1.

Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy razem z Umową określają zasady korzystania z Usługi: Taxon Księgowość, świadczonej przez Zleceniobiorcę przy wsparciu systemu informatycznego strony internetowej taxon.pl.

§ 2.

Definicje

Określenia występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – narzędzie informatyczne (aplikacja internetowa) udostępniane odpłatnie przez Zleceniobiorcę, które umożliwia Zleceniodawcy wsparcie w zakresie przekazywania dokumentów i w zakresie płatności za usługi związane z Umową.

 2. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, znajdująca się pod adresem www.taxon.pl.

 3. Zleceniobiorca – TAXON Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000761509, kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony.

 4. Zleceniodawca – przedsiębiorca zlecający usługę Taxon Księgowość w ramach Umowy.

 5. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Taxon Księgowość zawierana pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą;

 6. Księgowy – podmiot posiadający uprawnienia niezbędne do realizacji usług związanych z obsługą księgową, z pomocą którego Zleceniobiorca może wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy.

 7. Doradca Podatkowy – podmiot posiadający uprawnienia niezbędne do świadczenia usług doradztwa podatkowego z pomocą którego Zleceniobiorca może wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy.

§3

Oświadczenia

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że w ramach i w zakresie przyjętego zlecenia zapewnia obsługę księgową przez podmiot:

  1. którego przedmiotem działalności jest prowadzenie obsługi księgowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

  2. posiada stosowne uprawnienia do realizacji obsługi księgowej;

  3. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

 1. W przypadku gdy zgodnie z wyraźnym wskazaniem w Umowie zlecenie dotyczy usługi, która zgodnie z przepisami obowiązującego prawa stanowi usługę doradztwa podatkowego Zleceniobiorca zapewnia obsługę przez podmiot posiadający uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego.

 2. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy przed zawarciem Umowy, oraz że spełnia wszelkie warunki wymagane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy.

 3. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy potwierdza, że Zleceniobiorca, Księgowy ani Doradca Podatkowy nie są zobowiązani do zapłaty w imieniu Zleceniodawcy jakichkolwiek należności, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym m.in., takich jak zobowiązania podatkowe.

 4. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na i zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej korespondencji oraz bezpośredniego kontaktu związanego z realizacją zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających z przedmiotu Umowy wyłączenie z Księgowym i/lub Doradcą Podatkowym, bez udziału Zleceniobiorcy. Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuję się do kontaktu bezpośrednio ze Zleceniodawcą w kwestiach związanych z wynagrodzeniem za usługi określone w Umowie i kwestiach związanych z dalszym wiązaniem Umowy oraz wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Zleceniobiorcę na każdym etapie realizacji Umowy.

 5. Zleceniobiorca oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, wobec których nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.

§4

Przedmiot Umowy

 1. W zależności od zakresu usług określonych w Umowie, Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Zleceniodawcy obsługi księgowej, i/bądź świadczenie usług doradztwa podatkowego, które może być realizowane przez Zleceniobiorcę przy pomocy podwykonawców posiadających uprawnienia wskazane odpowiednio w § 3 ust. 1 bądź w § 3 ust. 2 w zależności od zakresu przedmiotowego usług.

 2. Na obsługę księgową Zleceniodawcy składać się mogą według wyboru danego Zleceniodawcy – dokonanego podczas zawierania Umowy i odzwierciedlonego w jej treści – następujące czynności:

I. prowadzenie i przechowywanie przez Księgowego ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej „Księgą”, na którą składają się:

 1. dziennik,

 2. konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

 3. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

 4. odrębnie sporządzony inwentarz.

II. prowadzenie i przechowywanie przez Księgowego dokumentacji podatkowej, na którą mogą składać się:

a) odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

b) kartoteki wynagrodzeń,*

c) ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,*

d) ewidencji wyposażenia,*

(*elementy oznaczone gwiazdką wchodzą w skład stosunku umownego o ile Umowa tak stanowi)

– zwane dalej „Ewidencjami”, przeznaczonych do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej w zakresie pozostałej sprzedaży hurtowej;

III, sporządzanie przez Księgowego deklaracji podatkowych

IV. prowadzenie i przechowywanie przez Księgowego dokumentacji ZUS

a) sporządzanie deklaracji ZUS.

3. Ponadto Umowa może przewidywać, iż usługi świadczone wobec Zleceniodawcy składać się mogą według wyboru danego Zleceniodawcy – dokonanego podczas zawierania Umowy i odzwierciedlonego w jej treści – obejmować czynności doradztwa podatkowego.

4. Przy wykonywaniu zobowiązań, o których mowa powyżej, podmiot, któremu Zleceniobiorca powierzy prowadzenie księgowości – Księgowy, będzie prowadził Księgę i Ewidencje z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów oraz informacji.

5. Przez prowadzenie Księgi rozumie się podjęcie przez Księgowego następujących czynności:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 2. sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych;
 3. sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
 4. ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze; zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Księgowego może nastąpić wyłącznie na wyraźne, pisemne polecenie Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z takiego księgowania;
 5. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, a także zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z zapisów do Księgi i innych niezbędnych informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę.

6. W celu prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniobiorca będzie:

a) zapewniał odbiór od Zleceniodawcy za pośrednictwem Aplikacji bądź w siedzibie Księgowego lub pod innym adresem wskazanym przez Zleceniobiorcę dokumenty stanowiące podstawę do zapisów w Księdze i Ewidencjach w terminach ustalonych w § 5 ust. 3 pkt 2, które to dokumenty następnie przekaże Księgowemu na co Zleceniodawca wyraża zgodę;

b) zapewniał badanie odbieranych dokumentów pod względem formalnym przez Księgowego i informował Zleceniodawcę za pośrednictwem Księgowego o ewentualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż – w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów. Księgowy ani Zleceniobiorca nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przekazanych mu dokumentów;

c) zapewniał udzielenie przez Księgowego na rzecz Zleceniodawcy wyjaśnień i informacji o dokonanych operacjach księgowych,

d) zachowywał przekazywane przez Zleceniodawcę informacje w tajemnicy i umownie zobowiąże do tego odpowiednio Księgowego bądź Doradcę Podatkowego w zależności od zakresu zlecenia.

7. Zleceniodawca prowadzący produkcję lub obrót towarami powinien we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 5.

Warunki świadczenia Usługi i funkcjonalność Aplikacji

1. Udostępniona poprzez serwis taxon.pl Aplikacja internetowa oferuje funkcjonalności wspomagające wykonanie Umowy. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji dotyczących prezentowane są na stronie taxon.pl pod adresem taxon.pl/aplikacja/

Informacje pomocne w korzystaniu z Aplikacji Zleceniodawca znajdzie pod adresem taxon.pl/aplikacja/ gdzie zostają zamieszczone aktualizowane graficzne objaśnienia, animacje instruktażowe i porady, a także w instrukcji obsługi Aplikacji dostępnej pod adresem app.taxon.pl

2. Zleceniobiorca świadczy elementy usługi będącej przedmiotem Umowy, przy pomocy Aplikacji w następujący sposób:

 • Udostępnia poprzez Serwis taxon.pl aplikację internetową, za pomocą której Zleceniodawca wprowadza do niej dokumenty kosztowe i faktury przychodowe związane z jego działalnością gospodarczą, którą następnie pobiera Księgowy i dołącza do ksiąg prowadzonych na rzecz Zleceniodawcy.

 • Udostępnia poprzez Serwis taxon.pl aplikację internetową, za pomocą której Zleceniodawca wprowadza do niej zapytania dotyczące praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego, co do których następnie przekazuje odpowiedzi udzielone przez Doradcę Podatkowego i/lub Księgowego.

 • Umożliwia rozliczenia za pośrednictwem Aplikacji między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą związane z Umową.

 • Aktualizuje Aplikację pod kątem zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 • Archiwizuje dane i zabezpieczenia je przed utratą.

3. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy zobowiązuje się do:

1) właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych będących podstawą wpisów dokonywanych przez Zleceniobiorcę w księgach rachunkowych,

2) dostarczania za pośrednictwem Aplikacji bądź na adres wskazany przez Zleceniobiorcę wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego. Na odwrocie dokumentów kosztowych Zleceniodawca zobowiązuje się do określenia celowości poniesionych wydatków oraz potwierdzenia ich kontroli pod względem merytorycznym. Przekazanie dokumentów następuje na podstawie odpowiedniego protokołu podpisanego przez upoważnione osoby reprezentujące obie strony umowy lub za pośrednictwem aplikacji w formie skanów plików pdf,

3) niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń publicznoprawnych,

4) udzielania wszelkich informacji dotyczących dokumentacji księgowej w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi,

5) terminowego opłacania należności za usługę.

4.Aplikacja mobilna – Zleceniodawca ma możliwość korzystania z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla telefonów komórkowych, które posiadają system operacyjny iOS bądź Android. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem może mieć ograniczony charakter.

5. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak klient pocztowy, dialer, galeria, aparat na co Zleceniodawca wyraża zgodę poprzez zawarcie Umowy.

6. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych: świadczonych przez Zleceniobiorcę, a ponadto wybranych usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, za realizację których odpowiadają wyłącznie te podmioty.

W przypadku świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne o których mowa powyżej, dostawca tych usług jest administratorem danych osobowych Zleceniodawców będących osobami fizycznymi, a Zleceniodawca wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę i zobowiązuje go jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy rzeczonych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi świadczonej przez dostawcę zewnętrznego. Do wyżej opisanych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mogą znaleźć zastosowanie także odrębne regulaminy.

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

8. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem i możliwością przeglądania sieci Internet, a także konto poczty elektronicznej (email), Zleceniodawca we własnym zakresie zapewnia powyższe elementy.

9. Zleceniodawca zobowiązuje się korzystać z Aplikacji i serwisu taxon.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji oraz wykorzystywać Aplikację do jedynie do celów związanych z realizacją Umowy oraz celów przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

10. Dla rozpatrzenia reklamacji Zleceniobiorca może potrzebować dostępu do danych przetwarzanych przez Zleceniodawcę. W takim przypadku, Zleceniodawca zobowiązuje się udzielić czasowego dostępu z możliwością cofnięcia go w każdym czasie.

11. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane do Serwisu i Aplikacji.

§6

Wynagrodzenie

 1. Stawkę wynagrodzenia Zleceniobiorcy i okres rozliczeniowy określa Cennik stanowiący załącznik do Umowy.

 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.

 3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy uzależnione jest od ustalonych w Umowie czynności składających się na przedmiot Umowy.

 4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury.

 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Zleceniodawcy.

 6. Zleceniodawca, poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na udostępnianie mu przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 7. Brak otrzymania przez Zleceniodawce płatności w terminie wskazanym na danej fakturze uprawnia go do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 8. Brak otrzymania przez Zleceniodawce płatności w terminie wskazanym na danej fakturze uprawnia go do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy wedle swego uznania. Jednocześnie Zleceniobiorca zachowa prawo do pełnego wynagrodzenia i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ograniczenia bądź zawieszenia realizacji usługi wynikające z powodów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Ponadto Zleceniobiorca ma pełne prawo podjęcia wszelkich czynności prawem przewidzianych w celu dochodzenia zapłaty należnego wynagrodzenia.

§ 7

Korzystanie z szybkich płatności za pośrednictwem Aplikacji

 1. Zleceniodawca może w celu rozliczeń z Zleceniobiorcą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z usług płatniczych świadczonych przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320590), przy wykorzystaniu Aplikacji.

 2. Blue Media S.A. ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia usługi płatności, z której Zleceniodawca korzysta za pośrednictwem Aplikacji i która jest realizowana w oparciu o stosowny, ustalony przez Blue Media S.A. regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem tych Usług.

§ 8

Prawa Autorskie

Wszelkie prawa autorskie do Serwisu taxon.pl, w szczególności do Aplikacji i innych materiałów Zleceniobiorcy, wykorzystywanych przy wykonaniu Umowy należą wyłącznie do TAXON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. GRZYBOWSKA, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000761509.

§ 9

Klauzule zabezpieczające

 1. Każda ze stron Umowy obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej, co oznacza obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań czy zaniechań, które byłyby sprzeczne z interesami drugiej strony. Obowiązek obejmuje rzetelność i uczciwość wobec drugiej strony.

 2. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji o drugiej stronie Umowy, które uzyskały przy wykonaniu Umowy (w szczególności informacji technicznych, handlowych, know – how), chyba że informacja taka stała się jawna z innego źródła lub ujawnienie jej będzie wymagane przez uprawniony organ sądowy lub gdy dana informacja straciła poufny charakter. Powyższe postanowienie obowiązuje także po wygaśnięciu umowy. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zobowiązują się do zapewnienia należytej ochrony informacji dotyczącej drugiej strony Umowy także przez okres dwóch lat po ustaniu wiązania umowy.

 3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie postanawiają, iż Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 i 5 począwszy od wskazanej w Umowie daty umocowania Księgowego do działania w imieniu danego Zleceniodawcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.

 4. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie postanawiają, iż odpowiedzialność za błędy związane z obsługą księgową – w szczególności za czynności opisane w § 4 ponosi Księgowy. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikło mimo zachowania przez Księgowego należytej staranności, wówczas Księgowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności.

 5. Odpowiedzialność za błędy związane z świadczeniem usług z zakresu doradztwa podatkowego ponosi Doradca podatkowy. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikło mimo zachowania przez Doradcę podatkowego należytej staranności, wówczas Doradca podatkowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności.

 6. Niewywiązywanie się przez Zleceniodawcę z obowiązków określonych w § 5 ust 3 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy zwalnia Zleceniobiorcę, Księgowego i Doradcę Podatkowego od odpowiedzialności za wynikłą z tego tytułu szkodę. Zleceniobiorca nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dostarczonych dokumentów i nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę. Ponadto Zleceniobiorca nie odpowiada za niezaksięgowanie dokumentów niedostarczonych przez Zleceniodawcę lub dostarczonych po terminie określonym w § 5 ust. 3 pkt 2.

 7. Księgowy, Doradca podatkowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę zasad współpracy lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez Zleceniodawcę.

 8. Księgowy, Doradca podatkowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom w rozumieniu Umowy. W szczególności:

  1. Księgowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, jeśli nastąpiło to w wyniku dostarczenia przez Zleceniodawcę odpowiednich dokumentów później niż 5 dnia danego miesiąca.

  2. W przypadku, gdy Zleceniodawca w terminie wyznaczonym przez Księgowego nie dostarczy dokumentów bądź nie przekaże informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji Umowy Księgowy lub Zleceniobiorca mogą odmówić wykonywania swoich zobowiązań bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej.

  3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości dokumentów lub legalności działań Zleceniodawcy, Księgowy lub Zleceniobiorca mogą odmówić wykonywania swoich zobowiązań bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawcze

  4. Jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku gdy dostarczone przez Zleceniodawcę dokumenty są niegodne z stanem faktycznym, bądź obarczone inną wadą mogącą wpłynąć na wykonywanie przez Księgowego bądź Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z Umowy.

  5. Księgowy ani Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty niekompletne bądź nieprawidłowo sporządzone.

 9. Zleceniodawca zobowiązuje się, iż w okresie trwania Umowy i w ciągu 2 lat od dnia od dnia ustania wiązania Umowy nie zatrudni ani nie nawiąże współpracy z podmiotami, za pomocą których Zleceniobiorca realizuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy (Księgowy bądź Doradca Podatkowy). Każdorazowe naruszenie tego obowiązku jest obciążone karą umowną wysokości 20 000 zł od Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przekraczającego jej wysokość.

§10

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Zleceniobiorca przetwarza dane w celu wykonania Umowy. Dostarczone dane mogą być przetwarzane również na podstawie usprawiedliwionego celu Zleceniobiorcy w przypadku gdy jest administratorem danych w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, marketingu bezpośredniego, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę, Księgowego i Doradcę Podatkowego danych przekazanych Zleceniobiorcy, Księgowemu, bądź Doradcy Podatkowemu.

 3. Strony Umowy poprzez zawarcie Umowy oświadczają, że:

 • zawarcie Umowy stanowi wyraźne polecenie przetwarzania danych osobowych wydane przez Zleceniodawcę.

 • niniejsze Ogólne Warunki Umowy wraz z Umową i Polityką prywatności są samoistną podstawą powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych przez Zleceniodawcę w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO .

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że:

 • realizuje wymagane prawem obowiązki w przypadku gdy występuje on jako administrator danych osobowych, jak i podmiot, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO],

 • powierzonym danym osobowym zapewnia bezpieczeństwo wymagane przepisami RODO,

 • na żądanie Zleceniodawcy powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą niezwłocznie usunięte lub zwrócone, poza przypadkiem określonym w art. 6 ust. 1 RODO, co będzie uprawniało Zleceniobiorcę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy dane były niezbędne do realizacji Umowy.

 1. Zleceniodawca, poprzez zawarcie Umowy, oświadcza że:

 • zapoznał się i w pełni akceptuje reguły przekazania danych osobowych, a także politykę prywatności.

 • poprzez zawarcie umowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się z uprawnieniem Zleceniobiorcy do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom do przetwarzania w celach opisanych w Umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, Polityce Prywatności i Zasadach Powierzenia Danych Osobowych

 • wszystkie dane osobowe, które Zleceniodawca powierza są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa

6. Powierzenie danych do przetwarzania Zleceniobiorcy jako administratorowi w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Korzystając z Aplikacji, Zleceniodawca może powierzyć Zleceniobiorcy jako administratorowi do przetwarzania swoje następujące dane osobowe:

  • imię, nazwisko;
  • firma;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • adres miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  • numery REGON oraz NIP.

7. Powierzenie danych do przetwarzania Zleceniobiorcy jako podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO. W ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji, Zleceniodawca mogą wprowadzać do niej dane dotyczące klientów Zleceniodawcy oraz kontrahentów, pracowników, współpracowników klientów, a w przypadku klientów Zleceniodawcy będących osobami prawnymi także dane osobowe organów statutowych takiej osoby prawnej, takie jak:

  • imię, nazwisko;
  • firma;
  • wiek i data urodzenia;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  • numery PESEL oraz REGON, a także NIP;
  • numery rejestracyjne pojazdów;
  • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
  • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;

8. Dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu i na zasadach szczegółowo określonych w Polityce prywatności.

9. Niezależnie od powierzenia danych Zleceniobiorcy jako procesorowi na zasadach określonych w ust. 2, Zleceniobiorca uprawniony będzie do przetwarzania danych osobowych klientów Zleceniodawcy, w tym danych przez nich powierzonych do dalszego przetwarzania, jako odpowiednio administrator i podmiot przetwarzający w zakresie związanym z funkcjonowaniem Aplikacji i realizacją Usług Blue Media S.A. oraz innych partnerów.

10. W przypadku chęci usunięcia lub przeniesienia danych, należy wysłać maila na adres biuro@taxon.pl

11. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

12. Powierzone przez Zleceniodawcę dane zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Zleceniodawcy jednocześnie w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem Zleceniodawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Zleceniobiorca mimo zażądania przez Zleceniodawcę usunięcia bądź zwrotu danych nadal pozostaje zobowiązany bądź uprawniony do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią, a także gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

§11

Wiązanie umowy i postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
 2. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę pisemnie bądź za pomocą wiadomości mailowej przesłanej na adres Zleceniobiorcy najwcześniej na 2 miesiące naprzód przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta i najpóźniej na 7 dni naprzód przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, ze skutkiem na na ostatni dzień okresu na jaki Umowa została zawarta.

 3. W przypadku braku złożenia wypowiedzenia na zasadach określonych powyżej, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. Po upływie kolejnego dwunastomiesięcznego okresu Umowa będzie ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne dwunastomiesięczne okresy i będzie podlegać zasadom wypowiedzenia określonym w punkcie poprzedzającym.

 4. Umowa wygasa na skutek wypowiedzenia, likwidacji działalności gospodarczej lub w razie śmierci Zleceniodawcy.

 5. Po wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca, w przypadku gdy przedmiot umowy obejmował przechowanie ksiąg rachunkowych, zwróci Zleceniodawcy za pokwitowaniem w terminie 14 dni księgi rachunkowe, ewidencje oraz dokumenty związane z jej prowadzeniem, i powiadomi o tym fakcie urząd skarbowy.

 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zleceniodawcę dokumentów oraz może po upływie terminu określonego wyżej przekazać je do przechowania na koszt Zleceniodawcy.

 7. Przez okres wiązania Umowy Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia obowiązku lojalnościowego bądź nie dochowania warunków Umowy przez Zleceniodawcę, bądź zgłoszenia przez Zleceniodawcę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego. Zleceniobiorca i Zleceniodawca oświadczają, iż wyżej wymienione przypadki uważają za okoliczności usprawiedliwiające wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia współpracy z Księgowym, który świadczył usługę dla Zleceniodawcy.

 9. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego powstałego w wyniku zawarcia Umowy, Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.

 10. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie oświadczają, iż każde naruszenie obowiązku lojalnościowego określonego w Umowie stanowi naruszenie obowiązków umownych w znacznej części.

 11. W przypadku wystąpienia zmian w regulacjach prawnych, zmiany warunków rynkowych, bądź innej zmiany sytuacji faktycznej, która będzie miała wpływ na wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, Zleceniodawca będzie uprawniony do samodzielnej zmiany zasad wyliczenia wynagrodzenia.

 12. Niniejsze ogólne warunki umowy wchodzą w życie z dniem 29.06.2021 r.

Wypróbuj już teraz naszą aplikację
Pobierz teraz aplikację Taxon lub wypróbuj w wersji WEB w przeglądarce. Rejestracja jest zupełnie darmowa, a w ramach konta bezpłatnego otrzymasz pakiet faktur bezpłatnych wraz z dostępem do wszystkich funkcji aplikacji.